headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fastlege

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Gaupne

Arbeidsgiver: Luster kommune

Ref.kode: 554

Søknadsfrist: 01-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Luster kommune på:

Facebook

Fastlegeheimel i Luster kommune

Luster legekontor er lokalisert i Helsesenteret i Gaupne der og heile eininga Helse held til. Kommunen driv legekontoret mot refusjon av basistilskott.

Vi har ledig stilling for fastlege frå 01.11.17 ved Luster legekontor. Pasientlista er på 500 og til stillinga er det lagd ein 40% stilling som sjukeheimslege ved Gaupne omsorgssenter.

Vi er til saman 8 fastlegar og ein turnuslege, 4 er spesialister i allmennmedisin, dei andre er under spesialisering.
Kompetent hjelpepersonell. Vi brukar CGM-Allmenn, har eit godt utstyrt legekontor med bl.a. eige undersøkingsrom for gynekologi, ØNH, Ultralyd, EKG/Spirometri /Tympanometri/Holter/24timers BT. I tillegg eigen godt utstyrt legevaktsbil.

Me samarbeider godt med ambulansetenesta som ligg i same bygning som legekontoret. Godt samarbeid med pleie og omsorgstenesta der vi og har 2 KAD(ØHD) senger.

Legekontoret har i årevis hatt god fokus på fagutvikling og internundervisning. Vi har eit godt inkluderande og stabilt
arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer. Legevakta er 10 delt. Eige vaktdistrikt. Me nyttar oss av legevikarar til legevakt i ferieperiodar. Dette gjer gode moglegheiter for fleksibel ferieplanlegging for dei faste legane. Legane har morgonmøte dagleg kor vaktarbeidet og/eller interessante/problematiske case er tema, smågruppe-undervisning 1 time kvar torsdag

Kvalifikasjonar:

Ved tilsetting blir det lagd vekt på faglege kvalifikasjonar, og personlege eigenskapar som samarbeidsevne,
kommunikasjon og kollegialitet. Det blir kravd gode språkkunnskapar både munnleg og skriftleg. Søkjar må ha norsk
autorisasjon.

Særskild for stillinga:
Luster kommune har godt system for å stimulere unge legar til å ta spesialiteten i allmennmedisin.
Fastlegane driv etter Normaltariffen. I denne stillinga kan det veljast om ein ønsker å drive praksis etter Normaltariffen eller å ha kommunal fast løn. Vi vil uansett driftsform dekka utdanning til spesialiteten i allmennmedisin. Det vil bli gjeve fast vegleiing frå tildelt vegleiar. Fast løn vil gjelde så lenge ein er under spesialisering i allmennmedisin. Fastlegane har rett på betalt vidare og etterutdanning med 4 veker pr år.

Kommunen kan tilby:
Hjelp til å skaffe bustad.

Om søknaden:
Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsen på vår heimeside: www.luster.kommune.no - ledige stillingar. For spørsmål om stillinga kan du ta kontakte kontaktpersonen. Dersom du har behov for hjelp til å søke kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Dersom du skal søkje på fleire stillingar, må du sende ein søknad pr. stilling. Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Me gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din

For mer informasjon

Kontaktperson:

Knut Schønberg kommuneoverlege/helsesjef, tlf: +47 57685600, mobil: +47 90570768, e-post: Klikk her
footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com